icon-youtube icon-flickr icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Ceòl 's Craic
Club Film

Tue 28 May 2019

Join us for a Gaelic learners conversation group before the screening of a fascinating Gaelic language film. Subtitled and in Scottish Gaelic

6.30pm: Gaelic learners’ conversation group.

7.15pm: ‘Bheir Dhomh am Fonn’ (BBC ALBA)
Leading clarsach player Ingrid Henderson tutors Deirdre Graham.

7.45pm: Spoken word performance with Rona Macdonald.

8.00pm: ‘Sàl na Mara’
Join us for the first screening of a short film commissioned by Ceòl ’s Craic followed by a Q&A session with the film makers.

Club Film
Dimàirt 28 Cèitean 2019
Taigh-dhealbh an CCA. An-asgaidh

6.30f: Buidheann còmhraidh luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

7.15f: ‘Bheir Dhomh am Fonn’ (BBC ALBA)
Tha an cluicheadair clàrsaich ainmeil, Ingrid NicEanraig, ag oideachadh Deirdre Ghreumach.

7.45f: Gnìomhadh den fhacal labhairte le Rona NicDhòmhnaill.

8.00f: ‘Sàl na Mara’
Thigibh còmhla rinn airson a’ chiad sgrionadh de fhilm ghoirid air a coimiseanadh le Ceòl ’s Craic, a’ leantainn le seisean Ceist is Freagairt còmhla ri luchd-dèanamh an fhilm.