icon-youtube icon-flickr icon-flickrs icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

CANCELLED
Còmhlan @ Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

Sat 23 November 2019

We regret this event has been cancelled.

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu presents a series of 4 Gaelic medium workshops (21 Sep/19 Oct/23 Nov/15 Dec) for S1-S6 pupils to develop skill in Gaelic song, traditional music and session playing. Workshops will culminate in a performance showcase open to the public.

Facilitated by Eilidh Cormack (SIAN), Norrie MacIver (Skipinnish), Andrew MacPherson (Deoch N Dorus, Urban teuchtars & Niteworks), and friends.

The workshops are priced with a concession price for those who would struggle to afford the full fee. All four workshops can be booked in advance for a reduced rate. There are a limited number of free places for those whose circumstances mean that even the reduced fee is unaffordable. Please email feisghaidhligghlaschu@gmail.com for more information.

Tha FGG a’ lìbhrigeadh sreath dhe bùitean-obrach saGhàidhlig airson sgoilearan aig aois àrd-sgoile air òrainGhàidhlig, ceòl traidiseanta agus taic le bhith cluiche ann an seiseanan. Bidh taisbeanadh poblach ann aig an deireadhairson a h-uile rud a rinn iad sa bhùitean-obrach a chluinntinn. Thèid na bùitean-obrach sin a theagaisg le Eilidh NicCarmaig(SIAN), Norrie MacÌomhair (Skipinnish), Anndra Mac a’ Phearsain (Deoch n Dorus, Urban Teuchtars & Niteworks) agus càirdean.

Mura h-eil e comasach dhuibh am prìs slàn a phàigheadh, thalasachadh-prìs agus àitichean an-asgaidh ri faotainn. Tha lasachadh-prìse ann cuideachd ma sibh a’ glèidheadh àiteaig na ceithir bùthan-obrach air fad. Cuir teachdaireachd gu feisghaidhligghlaschu@gmail.comson barrachd fios. Fhuair am pròiseact seo taic bho Glaschu Beo, CCA ann an Glaschu agus Fèisean nan Gàidheal