Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Ceòl is Craic

Ceòl is Craic Club Film 'An Ceasnachadh'

Tue 19 April 2022

English subtitling

Head and shoulders image of the actress Kathleen MacInnes in the role of Kay Matheson.

An Ceasnachadh (Interrogation of a Highland Lass)

6.30pm: Join us for a Gaelic learners conversation group before the film screening.

7.15pm: First, in partnership with the annual FilmG competition, we’ll be screening two award-winning short films

7.25pm: ‘An Ceasnachadh (Interrogation of a Highland Lass)' (BBC ALBA / Pelicula Films)

The story of the removal of the Stone of Destiny from Westminster Abbey by a group of students is well known. This drama offers an insight into the personal and political motivations of one of those who took part, Kay Matheson.

(In Gaelic with English subtitles. Duration 00:59 minutes.)

Gàidhlig

6.30f: Thigibh còmhla rinn don bhuidheann luchd-ionnsachaidh airson cearcall còmhraidh ro na filmichean.

7.15f: An toiseach, ann an com-pàirteachas leis a’ cho-fharpais bhliadhnail FilmG, bidh sinn a’ sgrìonadh dà fhilm goirid a bhuannaich duaisean.

7.25f: ‘An Ceasnachadh (Interrogation of a Highland Lass)' (BBC ALBA / Pelicula Films)

Cha bheag nach eil eolas aig daoine air sgeulachd Clach Sgàin agus mar a chaidh a' toirt a Abaid Westminster trath air madainn na Nollaig bho chionn cha mhor tri fichead bliadhna. Tha an drama seo a'toirt sealladh as ur air sgeulachd phearsanta aon dhen a bha lathair, Kay NicMhathain.

Fad: 00:59 mionaid

Event Collection

Part of Ceòl is Craic #

Share:

Twitter

Details

Event Type

Film

Gaelic

Location

Cinema

Time

6:30pm — 9:00pm

Ages

18+

Ticketing

Free and unticketed

Accessibility

English subtitling

Additional info:

Scottish Gaelic with English subtitles