Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

CANCELLED Traditional Music Masterclass with Fèis Phàisli

Mon 13 April 2020

Saritoga Spring Workshop

We regret this event has been cancelled.
Fèis Phàislig, Fèis Ghàidhlig Ghlaschu and Fèisean nan Gàidheal welcome a group of young musicians from Saritoga Springs High School in America for a day full of traditional Scottish and Appalachian music.


Under the guidance of Fèis Phàislig, young people aged between 14 and 18 years old are invited to the CCA in Glasgow to collaborate with this talented group who are visiting to learn more about Scottish traditional music.


There will be workshops throughout the day and then dinner and an informal music session. A warm welcome awaits young folk who play any instrument!
Bidh Fèis Phàislig, Fèis Ghàidhlig Ghlaschu agus Fèisean nan Gàidheal a’ cur fàilte air luchd-ciùil òga bhon Àrd-Sgoil Saritoga Springs às na Stàitean airson latha làn ciùil Albannach agus Appalachian.


Fo làimh sgioba Fèis Phàislig, tha fàilte air daoine òga eadar 14 agus 18 bliadhna a dh’aois dhan CCA ann an Glaschu airson feasgar leis a’ bhuidheann tàlantach a tha tighinn a-nall airson barrachd ionnsachadh mu dheidhinn ceòl traidiseanta Albannach.


Bidh bùthan-obrach ann tron latha agus an uair sin dìnnear is seisean-ciùil neo-fhoirmeil. Bidh fàilte bhlàth ann air daoine a cluicheas ionnsramaidean sam bith!


Share:

Twitter

Details

1pm - 5.30pm, Free but ticketed, Theatre
Young people aged 14-18
Book a place by emailing abi@feisean.org