Ceòl 's Craic Club Film | Rona Lightfoot

Tue 27 November 2018

Ceol is Craic

Join us for a Gaelic learners conversation session followed by the screening of a fascinating Gaelic language film.


6.30pm: Join Gaelic tutor Janet Evans for a learners’ conversation group before the film screening.


7.15pm: Music documentary charting the life of one of Gaeldom's great characters - Rona Lightfoot. The revered singer, piper, storyteller and teacher carries a treasure trove of folklore, music and song with her.
Born in South Uist, Rona grew up in a family rich in tradition. There are countless young singers and pipers who have benefited from Rona's skill as a tutor. A national treasure, Rona Lightfoot continues to be a source of songs, wisdom and humour to the Gaels all over the world.



6.30f: Thigibh còmhla ri Seònaid Evans, an taoitear Gàidhlig, airson buidheann còmhraidh son luchd-ionnsachaidh ron sgrìonadh.


7.15f: Prògram aithriseach a bheir cunntas air beatha sàr phearsa ann an saoghal na Gàidhlig - Rona Lightfoot.Tha i air urram a chosnadh mar sheinneadair, phìobaire agus i a' riochdachadh stòras de bheul-aithris, ceòl agus òrain. Rugadh i ann an Uidhist a Deas, agus chaidh a h-àrach ann an teaghlach a bha air a bhogadh ann am beartas an dualchais. Tha àireamh gun tomhas de phìobairean 's de sheinneadairean òga air buanachd fhaighinn bho oideachaidh Rona. Tha Rona Lightfoot na stòras nàiseanta ìnnte fhèin, na tobar phrìseil de dh'òrain, de ghliocas agus de thoileachas do Ghàidheil air feadh an t-saoghail.


Share:

Twitter

Details

6:30pm, Free (unticketed), Cinema
All ages
0141 352 4900