icon-youtube icon-flickr icon-flickrs icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Mòd 2019
Gaelic Conversation Café

Mon 14 October 2019

Conversation Café - for Creatives, Gaels and Learners! All welcome.

This event will be delivered in Gaelic and in English.

Cuiribh eòlas air a' Ghàidhlig tro sheachdain a' Mhòid ann an Glaschu - Cafaidh Còmhraidh. Fàilte air a h-uile duine.

Bidh an tachartas seo anns a Ghàidhlig agus Bheurla.