Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed

Mòd 2019 Gaelic Cultural Events

Mon 14 October — Fri 18 October 2019

Leaflet a5 purpaidh6 1cn2

In October 2019, Glasgow will play host to An Comunn Gàidhealach’s Royal National Mod – 29 years since it was last held in the city.


Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ Chomuinn Ghàidhealaich a chumail ann an Glaschu san Dàmhair 2019 – nuair a bhios 29 bliadhna ann bho chaidh am Mòd a chumail sa bhaile mu dheireadh.


Event Collection

Part of MOD 2019 #

Share:

Twitter

Details