icon-youtube icon-flickr icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Mòd 2019
Gaelic Cultural Events

Mon 14 October — Fri 18 October 2019


In October 2019, Glasgow will play host to An Comunn Gàidhealach’s Royal National Mod – 29 years since it was last held in the city.

Thèid Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ Chomuinn Ghàidhealaich a chumail ann an Glaschu san Dàmhair 2019 – nuair a bhios 29 bliadhna ann bho chaidh am Mòd a chumail sa bhaile mu dheireadh.