Opening Hours: Tue-Sat: 11am-12midnight, Sun-Mon: Closed /// PLEASE NOTE: Our main lift is currently broken, please ask a member of staff for access to the secondary lift.

Mòd 2019 Gaelic Culture Talks & Discussions: Collectors of songs, folklore and lore

Tue 15 October 2019

Collectors of Songs, Folklore and Lore

Bidh Raghnall MacIlleDhuibh a' toirt dhuinn blasad dhan stòras air a bheil e ri obair rannsachaidh an dràsta - sin na làmh-sgrìobhainnean prìseil a chruinnich Iain Mac an Deòir (1801-72) de bheula-aithris agus seanchas air Ghàidhealtachd (is an Earraghaidheal gu h-àraid) anns an 19mh linn. Seo na shùileachan iongantach air seann saoghal nan Gàidheal. Mgr Raghnall MacilleDhuibh - Eachdraidh am Beul nan Daoine: Làmh-Sgrìobhainnean Iain Mhic an Deòir (1802–72) An Dr Sìm Innes - An t-Arm, an Eaglais 's na Daoine: Làmh-Sgrìobhainnean MhicLathagain (1728-1805) An Dr Alasdair MacGilleBhàin - Òrain o Làmh-sgrìobhainn MhicLathagain.


Bidh an tachartas seo sa Ghaidhlig.


This event will be delivered in Gaelic and is aimed at Gaelic speakers.


Event Collection

Part of MOD 2019 #

Share:

Twitter

Details

4pm, Free but ticketed, Cinema
All ages
Book online / 0141 352 4900