icon-youtube icon-flickr icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Mòd 2019
Gaelic Culture Talks & Discussions: Collectors of songs, folklore and lore

Tue 15 October 2019

Bidh Raghnall MacIlleDhuibh a' toirt dhuinn blasad dhan stòras air a bheil e ri obair rannsachaidh an dràsta - sin na làmh-sgrìobhainnean prìseil a chruinnich Iain Mac an Deòir (1801-72) de bheula-aithris agus seanchas air Ghàidhealtachd (is an Earraghaidheal gu h-àraid) anns an 19mh linn. Seo na shùileachan iongantach air seann saoghal nan Gàidheal. Mgr Raghnall MacilleDhuibh - Eachdraidh am Beul nan Daoine: Làmh-Sgrìobhainnean Iain Mhic an Deòir (1802–72) An Dr Sìm Innes - An t-Arm, an Eaglais 's na Daoine: Làmh-Sgrìobhainnean MhicLathagain (1728-1805) An Dr Alasdair MacGilleBhàin - Òrain o Làmh-sgrìobhainn MhicLathagain.

Bidh an tachartas seo sa Ghaidhlig.

This event will be delivered in Gaelic and is aimed at Gaelic speakers.