icon-youtube icon-flickr icon-vimeo icon-twitter icon-facebook icon-instagram

Mòd 2019
Gaelic Culture Talks & Discussions: Alasdair Whyte - Gaelic Placenames of Glasgow

Mon 14 October 2019

Cuiribh eòlas air a' Ghàidhlig tro sheachdain a' Mhòid ann an Glaschu - Còmhraidhean is Deasbadan mu Chultar na Gàidhlig (ann an Gàidhlig) - Òraid le Alasdair MacIlleBhàin - Ainmean-àite sa Ghàidhlig ann an Glaschu.

Bidh an tachartas seo sa Ghaidhlig.

This event will be delivered in Gaelic and is aimed at Gaelic speakers.